Formålet er at støtte borgeren i at undgå tab af færdigheder og give mulighed for at genvinde mistede færdigheder, som er forårsaget af sygdom eller svækkelse.

Træningen tilrettelægges afhængig af den enkeltes ressourcer og behov.

Træningen vil foregå enten som individuelt planlagt eller på hold sammen med ligestillede.

Træning kan også foregå i eget hjem.

Der forventes, at man som borger er motiveret og tager aktiv del i træningen og evt. selvtræning ud fra nærmere udarbejdet program.

Træning gives ud fra en individuel vurdering og efter visitation af Ikast-Brande Kommunes visitatorer.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.