Personlig pleje og praktisk hjælp

 Pleje om omsorg samt praktisk bistand ydes ud fra Ikast-Brande Kommunes kvalitets standarder og ydelses beskrivelser. Al pleje og omsorg gives ud fra en individuel vurdering på baggrund af bevilling foretaget af Kommunens visitatorteam.

 Hverdagslivet forsøges planlagt, så den enkelte borger får mulighed for at gøre nytte. Det forsøger vi at gøre muligt ved at inddrage flest mulige dagligdags sysler. I de fleste hjem er der pligter og ansvar efter kræfter og evner.

Der er udfoldelsesmuligheder, varme og nærhed samt ro til en stille stund.

Den enkelte skal opleve anerkendelse i hverdagen for eksempel ved at atmosfæren er hjemlig og nærværende. At der i hverdagen er mulighed for at være til gavn og glæde for andre.

 Der skal gives mulighed i hverdagen til, at den enkelte får ro til at sanse og samle indtryk og oplevelser uden at blive forstyrret, for eksempel ved at trække sig en stund.

 Der skal være mulighed for at den enkelte familie kan bevare sin kultur. Som en kendt dansk digter skriver at et godt liv også indebærer, at man i sin familie skal have mulighed for at elske og blive elsket.

 At der i alrummene i Leve-bo grupperne tages del i hverdagens gøremål, for eksempel vasketøj, opvask, borddækning, kartoffelskrælling og andre hverdagspligter.

 Hverdagens aktiviteter kan også foregå i egen lejlighed med de traditioner og muligheder der findes der.

 Har man som beboer overskud mentalt og fysisk er der i dagcentret mulighed for at få nye oplevelser, at dyrke interesser, at blive udfordret på evner og muligheder. For eksempel foredrag, højskolesang, årstidernes fester, kreative sysler som knipling, træsløjd, syning m.m. 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.